Instalacja solarna wymaga okresowych zabiegów kontrolno - serwisowych, co zapewni jej długotrwałe, bezpieczne i bezawaryjne użytkowanie. Należą do nich:

  1. Zabezpieczenie przed mrozem – należy sprawdzać odporność na zamarzanie płynu solarnego za pomocą refraktometru. W razie spadku odporności płynu na zamarzanie do temperatury wyższej niż -20°C należy go wymienić i ponownie odpowietrzyć cały układ.
  2. Ciśnienie w instalacji – należy kontrolować ciśnienie robocze w instalacji solarnej. Po okresie rozruchu jakikolwiek spadek ciśnienia jest niedozwolony.
  3. Naczynie wzbiorcze – należy sprawdzać ciśnienie wstępne w przestrzeni gazowej naczynia wzbiorczego. W tym celu należy odłączyć naczynie od instalacji i dokonać pomiaru ciśnienia. Ciśnienie wstępne powinno być o 0,3 bar niższe od ciśnienia napełnienia instalacji.
  4. Mycie kolektorów – w razie potrzeby można myć kolektory wodą z dodatkiem łagodnych, ogólnodostępnych detergentów (mydło, płyn do naczyń), po czym spłukać obficie bieżącą wodą.
  5. Należy sprawdzać konstrukcję wsporczą – mocującą kolektory słoneczne.

Sugeruje się wykonywanie tych czynności co 12 miesięcy. Zalecane jest, aby użytkownik podpisał w tym celu umowę z wyspecjalizowaną firmą instalacyjną.