KLAUZULA 

W wykonaniu obowiązków wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz  uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej RODO), informuję:  

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Kospel sp. z o. o. z siedzibą w Koszalinie  (75-136) przy ulicy Olchowej 1, wpisany do KRS pod numerem 0000903818,  NIP: 6691311816, e-mail: info@kospel.pl, tel. 94 346 38 08.  

2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy, jej obsługi  finansowej, oraz marketingu produktów i usług na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f)  RODO.  

3. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia  umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości zawarcia umowy.  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych  roszczeń przysługujących Administratorowi oraz wypełnienia obowiązku prawnego  Administratora.  

5. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania,  usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. W tym celu mogą się Państwo kontaktować  telefonicznie (94 346 38 08) lub mailowo (e-mail: info@kospel.pl).  

6. Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do uzyskania  danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa lub podmiot realizujący  obsługę prawną, na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.  

7. Państwo dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcy w państwie trzecim lub  organizacji międzynarodowej. 

8. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu. 

9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych przez  Administratora narusza przepisy rozporządzenia RODO.