POLITYKA PRYWATNOŚCI 

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych  przekazanych przez Państwa osobiście lub cyfrowo w tym również podczas korzystania z naszej strony  internetowej oraz wykorzystywania przez nią plików cookies.  

2. Administratorem Państwa danych osobowych jest Kospel sp. z o. o. z siedzibą w Koszalinie (75-136)  przy ulicy Olchowej 1, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX  Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000903818, o kapitale zakładowym 851.925,00 zł, NIP  6691311816, REGON 330441830, e-mail: info@kospel.pl, tel. 94 346 38 08.  

3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury, które  mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i  stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi.  

4. Cele przetwarzania danych osobowych przez Administratora oraz podstawa prawna przetwarzania  tych danych są następujące:  

a. zawieranie i realizacja umów pomiędzy stronami - art. 6 ust. 1 lit. b RODO;  

b. wypełnianie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w przypadkach, w których  przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia tego obowiązku - art. 6 ust. 1 lit. c RODO;  c. realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora - art. 6 ust. 1 lit. f RODO;  d. utrzymywanie kontaktów, w tym biznesowych z klientami, rozpatrywania ewentualnych skarg,  zastrzeżeń, reklamacji, roszczeń, uprawnień - art. 6 ust. 1 lit. f RODO;  

e. rekrutacja pracowników - art. 6 ust. 1 lit. a i c RODO;  

f. oraz inne na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych - art. 6 ust. 1 lit. a  RODO;  

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji celu przetwarzania.  Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożliwość udzielenia Państwu odpowiedzi,  wsparcia serwisowego, rozpatrzenia oferty pracy czy zawarcia umowy.  

6. Administrator może udostępniać dane osobowe podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na  podstawie odrębnych przepisów prawa lub podmiotom realizującym usługi na rzecz Administratora,  którym powierzył przetwarzanie danych osobowych np. podmiotom obsługującym stronę  internetową, podmiotom realizującym obsługę prawną, wybranym przewoźnikom lub pośrednikom  realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.  

7. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do modyfikacji, sprostowania i  ograniczenia lub usunięcia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. W celu  realizacji tych praw mogą się Państwo kontaktować telefonicznie (94 346 38 08) lub mailowo (e-mail:  info@kospel.pl). Prawo do cofnięcia zgody przysługuje Państwu w dowolnym momencie bez wpływu  na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

8. Państwa dane osobowe nie są automatycznie przetwarzane ani profilowane. 

9. Państwa dane osobowe będą przechowywane:  

a. przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 4 niniejszej Polityki w tym przez  okresy obowiązywania umów a po ich upływie przez okresy niezbędne do zabezpieczenia lub  dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi;  

b. wypełnienia obowiązku prawnego Administratora - wygaśnięcia innych praw, uprawnień,  przedawnienia roszczeń związanych z realizacją celu, o którym mowa w pkt. 4 niniejszej Polityki  prywatności;  

c. do momentu zgłoszenia skutecznego żądania usunięcia danych lub cofnięcia zgody na  przetwarzanie danych;  

10. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki prywatności, które mogą wynikać ze zmiany  prawa, rozwoju technologii lub rozwoju naszego serwisu internetowego.  

11. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2,  00-193 Warszawa) gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza  przepisy rozporządzenia RODO. 

ZASADY WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES 

1. Strona internetowa firmy Kospel korzysta z plików cookies (tzw. ciasteczek). Pliki cookies są  wykorzystywane i przetwarzane przez Administratora na podstawie Państwa zgody. 
2. Pliki cookies są niewielkimi plikami tekstowymi, tekstowo-numerycznymi, które są zapisywane w  urządzeniu końcowym użytkownika, z którego dokonano połączenia z serwisem (np. tablecie,  telefonie, komputerze, itd.). Pliki cookies przesyłane są do używanej przez Państwa przeglądarki i tam zapisywane. W konsekwencji, w razie kolejnych odwiedzin strony Kospel, przeglądarka, z której  Państwo korzystacie, prześle do strony internetowej Kospel informacje o przechowywanych  ciasteczkach.  

3. Strona firmy Kospel korzysta z następujących plików cookies:  

a. niezbędne pliki cookies - pliki cookies, które są niezbędne do korzystania ze strony internetowej  Kospel, służą m.in. do zapewnienia stabilności jej funkcjonowania (mierzą ruch, zabezpieczając  nas przed jej przeciążeniem). Te pliki cookie są niezbędne, aby za pośrednictwem strony www.  mogły być świadczone usługi Administratora;  

b. funkcjonalne pliki cookies – pliki te służą do zapamiętania wybranych przez Państwa preferencji  dotyczących prywatności, wypełnienia udostępnionych formularzy, zapamiętania ustawień strony  internetowej;  

c. analityczne pliki cookies - pozostałe pliki cookies, które są wykorzystywane jedynie wówczas, gdy  wyrażą Państwo na to zgodę. Te pliki cookies pomagają ulepszać i mierzyć wydajność strony www.  przez zbieranie i raportowanie informacji o tym jak z niej Państwo korzystają.  

4. Administrator wykorzystuje również pliki cookies sesyjne, które są przechowywane w urządzeniu  użytkownika do czasu opuszczenia strony lub wylogowania się z serwisu. Mechanizm plików cookies  sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych z urządzenia użytkownika.  

5. Strona internetowa firmy Kospel wykorzystuje pliki cookies do celów: analitycznych, reklamowych i  marketingowych. Dzięki tym plikom Kospel jest w stanie ocenić zainteresowanie jego stroną, stale ją  udoskonalać oraz lepiej poznać Państwa oczekiwania i preferencje.  

6. Wykorzystywane przez Kospel pliki nie powodują zmian konfiguracyjnych w Państwa urządzeniu ani  w oprogramowaniu w nim zainstalowanym.  

7. Pliki cookies mogą Państwo wyłączyć lub zmienić ich ustawienia. Większość przeglądarek  automatycznie zezwala na obsługę plików cookies, możne również kasować pliki typu cookies z  twardego dysku komputera (z poziomu ustawień przeglądarki), zablokować wszystkie przysyłane pliki  typu cookies lub ustawić ostrzeżenie przed zapisaniem ich na dysku. Jeżeli użytkownik nie chce, aby  stosowano pliki cookies, musi je samodzielnie usunąć lub zablokować w swojej przeglądarce. Sposób  dokonania zmian w zakresie plików cookies zależy od rodzaju używanych przez Państwa  przeglądarek. I tak przykładowo:  

a. Internet Explorer - Menu > Ustawienia > Pliki cookie i uprawnienia witryny – należy wybrać  odpowiednią opcję;  

b. Mozilla Firefox - Menu > Preferencje > Prywatność i bezpieczeństwo > Ciasteczka i dane witryn –  należy wybrać odpowiednią opcję;  

c. Google Chrome - Menu > Ustawienia > Prywatność i bezpieczeństwo – należy wybrać  odpowiednią opcję;  

d. Safari - Menu > Preferencje > Prywatność > Pliki cookies – należy wybrać odpowiednią opcję.